vdoบทสัมภาษณ์เกษตรกร

    ***บทสัมภาษณ์เกษตรกรหรือผู้ใช้น้ำของโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน   
(โครงการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำฤดูแล้งตามนโยบายเร่งด่วน)
                   

        pangmoo2pong-on  h-maehongson    

        pangmoo mak fayy

เตือนภัยฤดูฝน2560

18-กันยายน-2560

19-09-17-1
19-09-17-2
19-09-17-3


 31-สิงหาคม-2560

1-310817

2-310817

อ่านเพิ่มเติม: เตือนภัยฤดูฝน2560

วิสัยทัศน์

w1

w2

แผนงานโครงการ

600814 Draft Budget 2561 01
600814 Draft Budget 2561 02

ฝายน้ำยวม

กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายน้ำยวม

1.นายศรีทาน จิตดา

2.นายนายสุรจิตต์ สุธรรม

3.นายสวัสดิ์  เทพเสาร์

4.นายสมหวัง  กันทาผาบ

5.นายศรียนต์  ดวงทิพย์

5.นายชาคลอง ศึกษาพงษ์พันธ์

 

 

GIS รายงานสถานการณ์น้ำ