Address: โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน Phone: (053) 611-402 Email: msirri1@hotmail.com

โครงสร้างภายใน

 

ฝ่ายส่งนำ้และบำรุงรักษาที่2

- หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2

sb222

sb2222

- ข้อมูลชลประทานกลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายน้ำยวม

  1.  ตารางรอบเวียนน้ำ โครงการฝายน้ำยวม คลิก
  2. แผนที่แสดงการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2560 โครงการฝายน้ำยวม คลิก
  3. แผนที่แสดงการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2560 โครงการฝายแม่สะเรียง คลิก
  4. ตารางแผนการส่งน้ำ โครงการฝายน้ำยวม ปี 2560 คลิก