กลุ่มผู้ใช้น้ำ

- อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

- อำเภอปาย

- อำเภอปางมะผ้า

- อำเภอขุนยวม

- อำเภอแม่ลาน้อย 

- อำเภอแม่สะเรียง

- อำเภอสบเมย

 

 

GIS รายงานสถานการณ์น้ำ