Address: โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน Phone: (053) 611-402 Email: msirri1@hotmail.com

หมอกควัน59

มาตราการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงวิกฤต

   4088485552936  4088506600849  

  456789  4088485841138 

 4088485721177  4088485772646

 

4088485602001

สำนักงานโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  ทำการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน วันละ 2 รอบ  เวลา 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 29 เมษายน พ.ศ.2559