^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7


กิจกรรมปีพ.ศ.2561

ม.ค.  

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย.   

ก.ค.   

ส.ค.   

ก.ย.   

ต.ย   

พ.ย.   

ธ.ค.

กิจกรรมปีพ.ศ.2560

ม.ค.  

ก.พ. 1.งานรำลึก 33 ปี ตามรอยพระบาท มหาราชปราชญ์แห่งน้ำ 

มี.ค. 

เม.ย.  1.ดำหัวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

         2.ผคป.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มปริมาณน้ำให้เขื่อนภูมิพล

         3.ตรวจเยี่ยม ศพก.อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

         4.ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

พ.ค. 1.ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) และโครงการทฤษฎีใหม่

        2. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ กลุ่มผู้ใช้น้ำฯจัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ รักษ์น้ำแปลงใหญ่แม่ฮ่องสอน”

มิ.ย.   

ก.ค.   

ส.ค.   

ก.ย.   

ต.ย   

พ.ย.   

ธ.ค.

กิจกรรมปีพ.ศ.2559

การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

การจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

พิธีแสดงความอาลัย

งานเกษตรแปลงใหญ่

ถวายพานพุ่ม(กกท)

13 มิถุนายน 2559 วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

กิจกรรมรดน้ำดำหัวปี2559

แก้ไขวิกฤตหมอกควันพ.ศ.2559

- กิจกรรมรดน้ำดำหัว โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

การจัดงานสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี(กิจกรรมการขุดลอกคูคลอง)

13 มิถุนายน 2559 วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114

กิจกรรมปีพ.ศ.2558

-กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

-ปั่นเพื่อพ่อ

-พิธีถวายสัตย์ปฎิญาน

-กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

-กิจกรรมวันแม่

ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง (ศพก.) และโครงการทฤษฎีใหม่

 

ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง (ศพก.) และโครงการทฤษฎีใหม่