^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


กิจกรรมปีพ.ศ.2561

ม.ค.  

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย.   

ก.ค.   

ส.ค.   

ก.ย.   

ต.ย   

พ.ย.   

ธ.ค.

กิจกรรมปีพ.ศ.2560

ม.ค.  

ก.พ. 1.งานรำลึก 33 ปี ตามรอยพระบาท มหาราชปราชญ์แห่งน้ำ 

มี.ค. 

เม.ย.  1.ดำหัวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

         2.ผคป.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มปริมาณน้ำให้เขื่อนภูมิพล

         3.ตรวจเยี่ยม ศพก.อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

         4.ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

พ.ค. 1.ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) และโครงการทฤษฎีใหม่

        2. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ กลุ่มผู้ใช้น้ำฯจัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ รักษ์น้ำแปลงใหญ่แม่ฮ่องสอน”

มิ.ย.   

ก.ค.   

ส.ค.   

ก.ย.   

ต.ย   

พ.ย.   

ธ.ค.

กิจกรรมปีพ.ศ.2559

การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

การจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

พิธีแสดงความอาลัย

งานเกษตรแปลงใหญ่

ถวายพานพุ่ม(กกท)

13 มิถุนายน 2559 วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

กิจกรรมรดน้ำดำหัวปี2559

แก้ไขวิกฤตหมอกควันพ.ศ.2559

- กิจกรรมรดน้ำดำหัว โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

การจัดงานสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี(กิจกรรมการขุดลอกคูคลอง)

13 มิถุนายน 2559 วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114

กิจกรรมปีพ.ศ.2558

-กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

-ปั่นเพื่อพ่อ

-พิธีถวายสัตย์ปฎิญาน

-กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

-กิจกรรมวันแม่

ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง (ศพก.) และโครงการทฤษฎีใหม่

 

ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง (ศพก.) และโครงการทฤษฎีใหม่

 

มาตราการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงวิกฤต

   4088485552936  4088506600849  

  456789  4088485841138 

 4088485721177  4088485772646

 

4088485602001

สำนักงานโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  ทำการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน วันละ 2 รอบ  เวลา 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 29 เมษายน พ.ศ.2559

 

 

 

พิธีถวายสัตย์ปฎิญานเป็นขาราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื้องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษา 5 ธันวาคม 2558

วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
นำโดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานแม่ฮองสอน