ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 ***ชมสารคดีเพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมและแหล่งท่องเทียวเรื่องเส้นทางรักคลิกที่นี่

 

 

wave 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 กิจกรรมต่างๆของสำนักงานชลประทานแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมในปีพ.ศ.2560
กิจกรรมในปีพ.ศ.2559
กิจกรรมในปีพ.ศ.2558 

GIS รายงานสถานการณ์น้ำ