ศึกษาดูงานและประชุมปฏิบัติการโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

การศึกษาดูงานและประชุมปฏิบัติการโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

ภายใต้โครงการนำนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของอิสราเอลเยือนไทย
ณ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557

GIS รายงานสถานการณ์น้ำ