เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ประมวลภาพกิจกรรม

ค้นหา:
 

ร่วมประชุมจัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง..
วันที่ 2 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายกรกช วรรัตนวัชร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมประชุมจัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อร่วมจัดทำแผนงาน/กิจกรรม ของโครงการพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2020-03-02 15:13:36)ดู(114)ครั้ง

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบ..
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านเลโค๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านเลโค๊ะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำบริการของรัฐ ไปสู่ประชาชนยังหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และหมู่บ้านพื้นที่โดยรอบ update(2020-02-25 15:03:02)ดู(104)ครั้ง

ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และดูแลเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร..
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และดูแลเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศาลาประชาคม บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2020-02-24 15:54:19)ดู(86)ครั้ง

ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง..
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และข้าราชการในสังกัด ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจาก พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประชุมติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่โครงการหลวงแม่สะเรียง และโครงการหลวงแม่ลาน้อย เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้พสกนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ update(2020-02-20 13:41:44)ดู(86)ครั้ง

จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน..
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ เพื่อป้องกันไฟป่า และบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง Pm2.5 ตามนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณโดยรอบที่ทำการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2020-02-19 14:52:20)ดู(100)ครั้ง

ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)..
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2020-02-19 14:54:28)ดู(85)ครั้ง

ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสาละวิน..
วันที่ 19 มกราคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสาละวิน ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบได้เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสาละวิน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์และจัดทำรายงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบ update(2020-01-29 15:04:06)ดู(107)ครั้ง

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน..
วันที่ 16 มกราคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายปฎิพล รอดบุญฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ นายสยาม สรัคคานนท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสา เก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ บริเวณเรือนประทับแรมโป่งแดง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2020-01-29 15:04:25)ดู(134)ครั้ง

ร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563..
วันที่ 15 มกราคม 2563

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนให้เกิดประสิทธิผล ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2020-01-29 15:04:44)ดู(94)ครั้ง

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี..
วันที่ 7 มกราคม 2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปอหมื่อ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้วงวันที่ 27 – 29 มกราคม 2563 update(2020-01-29 15:05:02)ดู(97)ครั้ง

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่..
วันที่ 1 มกราคม 2563

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562- 1 มกราคม 2563 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้โครงการ “ส่งสุขปีใหม่ มอบให้เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยให้บริการจุดน้ำดื่ม ณ บริเวณหน้าโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2020-01-02 09:51:10)ดู(98)ครั้ง

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง กองทัพบก ..
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายกรกช วรรัตนวัชร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง กองทัพบก ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานตามนโยบาย/สั่งการ กองทัพบก ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดดังนี้ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.10 - 11.00 ณ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแม่ส่วยอู หมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.50 – 13.00 ณ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคอง หมู่ที่ 12 ตำบลนาปูป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเวลา 13.10 – 15.00 ณ โครงการจัดตั้งยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2019-12-19 15:05:35)ดู(121)ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ..
วันที่ 11 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอปาย อำเภอขุนยวม และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2019-12-11 15:07:45)ดู(89)ครั้ง

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ..
วันที่ 3 ธันวาคม 2562

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชินกร ทองชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือ และให้บริการทางด้านการเกษตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2019-12-03 11:03:45)ดู(93)ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 14 ข้อมูล
[1]

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 29 หมู่ที่่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-1401
โทรสาร 0-536-13478 Website:http://www.msrid.com
Copy Right 2017 http://www.msrid.com , All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP