|ประกาศ/คำสั่ง/รายงาน

 

| การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

- มกราคม       2566    คลิกที่นี่
- กุมภาพันธ์    2566    คลิกที่นี่ 
- มีนาคม        2566    คลิกที่นี่ 
- เมษายน      2565     คลิกที่นี่ 
- พฤษภาคม   2565     คลิกที่นี่ 
- มิถุนายน      2565     คลิกที่นี่
- กรกฏาคม    2565     คลิกที่นี่
- สิงหาคม      2565     คลิกที่นี่
- กันยายน      2565     คลิกที่นี่
- ตุลาคม        2565     คลิกที่นี่
- พฤศจิกายน  2565   คลิกที่นี่
- ธันวาคม      2565     คลิกที่นี่
 

| การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 แสดงการตรวจสอบโดยทำ Pivot Table หรือจับคู่บัญชี  
 1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ 1101010101                                 คลิกที่นี่
 1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601             คลิกที่นี่
 1.2.2 บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501                                 คลิกที่นี่
 1.2.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101                 คลิกที่นี่
 1.2.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102               คลิกที่นี่
 1.2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603         คลิกที่นี่
 1.2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604    คลิกที่นี่
 1.2.4.บัญชีเจ้าหนี้การค้า บุคคลภายนอก 2101010102               คลิกที่นี่
 

| การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

- มกราคม       2566    คลิกที่นี่
- กุมภาพันธ์    2566    คลิกที่นี่ 
- มีนาคม        2566    คลิกที่นี่ 
- เมษายน      2566     คลิกที่นี่ 
- พฤษภาคม   2566     คลิกที่นี่ 
- มิถุนายน      2566     คลิกที่นี่
- กรกฏาคม    2566     คลิกที่นี่
- สิงหาคม      2566     คลิกที่นี่
- กันยายน      2565     คลิกที่นี่
- ตุลาคม        2565     คลิกที่นี่
- พฤศจิกายน  2565   คลิกที่นี่
- ธันวาคม      2565     คลิกที่นี่
 
 

| การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

1.1.1.รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน 30 ก.ย.63   คลิกที่นี่
1.1.2 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารStatement      คลิกที่นี่
1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง                         คลิกที่นี่
 2.2 การแสดงรายละเอียดงบทดลอง ก.ย.2564         คลิกที่นี่