> หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมและบริหารงานทั่วไปด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและบัญชีการเงิน ควบคุมการดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ติดต่อประงานกับส่วนราชการต่างๆเพื่อเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  ตู้ควบคุม  ให้คำแนะนำการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  ตลอดจนการวางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และระบายน้ำ จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกัลบริมาณน้ำท่า น้ำฝนและปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการการเกษตรเคลื่อนที่่ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการพิเศษอื่นๆ ประกอบด้วย โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานก่อสร้างอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายรวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

Super User