|ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมและบริหารงานทั่วไปด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและบัญชีการเงิน ควบคุมการดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ติดต่อประงานกับส่วนราชการต่างๆเพื่อเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  ตู้ควบคุม  ให้คำแนะนำการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  ตลอดจนการวางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และระบายน้ำ จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกัลบริมาณน้ำท่า น้ำฝนและปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการการเกษตรเคลื่อนที่่ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการพิเศษอื่นๆ ประกอบด้วย โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานก่อสร้างอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายรวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

วิสัยทัศน์       

           " กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"       

พันธกิจ

           1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล         

           2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม  

           3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม

           4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ                                       

ประเด็นยุทธศาสตร์

           1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach)

           2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ     

           3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ        

  4. การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการน้ำชลประทา  (Netwoking                   Collaboration  Participation)   

  5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)

                                   

ค่านิยม

WATER for all

           Work Smart                           :   เก่งงาน เก่งคิด

           Accountability                       :   รับผิดชอบงาน    

           Teamwork & Networking     :   ร่วมมือ ร่วมประสาน  

           Expertise                               :   เชี่ยวชาญงานที่ทำ           

           Responsiveness                     :   นำประโยชน์สู่ประชาชน

            Work Smart      :   เก่งงาน เก่งคิด

หมายถึง ใช้ความรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง                              อย่างทันการณ์        

           Accountability    รับผิดชอบงาน

                              หมายถึง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับการตรวจสอบ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง   

           Teamwork  & Networking : ร่วมมือ ร่วมประสาน

                              หมายถึง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในงาน         

           Expertise : เชี่ยวชาญงานที่ทำ

                              หมายถึง ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และ                                                   เทคโนโลยีต่าง ๆ  

           Responsiveness : นำประโยชน์สู่ประชาชน

                               หมายถึง เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แก้ปัญหา พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม                                          

วัฒนธรรมกรมชลประทาน

                      เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ  ทำงานมีมาตรฐาน  บูรณาการเพื่อประชาชน                       

      กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ  ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความ สำเร็จอย่างมั่นคง