>กิจกรรมปี พ.ศ.2563

224 12 2563jmc

22.12.2563คลนคเกษตรขนยวม

1 12 2563รบเสดจพระเทพฯ Page 1

1 12 2563รบเสดจพระเทพฯแมแคะ Page 1

องคมนตร11 02 63

 

12 08 2563ลงนามถวายพระพร

12 08 2563ปาไม

12 08 2563ประมง

5 08 2563คนกลวยไม

28ก.ค.2563วนเฉลม

 

23 07 2563พธ Page 1

ตรวจเยยมการดำเนนงานศนยบรการและพฒนาลมนำปายตามพระราชดำร ทาโปงแดง 19 07 2563

จงหวดเคลอนท15 07 63

ตรวจตดตามการดำเนนงานกอสราง1

ตรวจตดตามการดำเนนงานกอสราง2

3 มย 2563พธเฉลมพระเกยรต

 

 

 10 มย 2563ตปนสข

กำหนดการ ผตร. วนท 15 18 ม.ย.63 Page 1

กำหนดการ ผตร. วนท 15 18 ม.ย.63 Page 2

ประชมปาไม

ประชมประปา

ผตรวจการเกษตร Page 1

 

20 03 2563 ดอยค สบ.2 Page 1

20 03 2563 ดอยค สบ.2 Page 2

20 03 2563ประชมประปา

 

รบรฐมนตรชวย

จตอาสาไฟปา

พลเอกกมปนาท Page 1

พลเอกกมปนาท Page 2

 

ตดตามแมสะเรยง

จงหวดเคลอนท25 03 63 Page 1

เตรยมรบเสดจ

ประชมภยแลง

จตอาสาเรอนประทบแรมโปงแดง

กรรมธการ

 

 

Super User