>กิจกรรมปี พ.ศ.2564

 

ประชมขาว_ประชมอนกรรมการทรพยากรนำ_ครงท_5_2564.jpg

ประชมขาว_ประชมอนกรรมการทรพยากรนำ_ครงท_5_2564_-_Copy.jpg

ตอนรบ_นายพลากร_สวรรณรฐ_๒๓_ธ.ค.๖๔_-_Copy.jpg

ตอนรบ_นายพลากร_สวรรณรฐ_๒๒_ธ.ค.๖๔.jpg

 ขาวมาตรการเฝาระวงปองกนการแพรระบาด_covid_19__3_ธ.ค.2564.jpg

ประชมขาว_ประชมอนกรรมการทรพยากรนำ_ครงท_5_2564_-_Copy.jpg

ขาวรบเสดจ_สมเดจพระเทพฯ_รตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร__1ธ.ค.2564.jpg

ประชมหวหนาสวนราชการจงหวดแมฮองสอนครงท_๑๑๒๕๖๔.jpg

 

-ขาว_Kick_Off_Meeting_โครงการศกษาสรางการรบรภายใตกระบวนการมสวนรวมของประชาชน_24พ.ย.2564.jpg

 

ประชมเตรยมการรบเสดจพระเทพฯ_17_พ.ย._2564.jpg

5.jpg

รวมเฝาฯรบเสดจ_สมเดจพระเทพฯ_9_พ.ย.64.jpg

รวมเฝาฯรบเสดจ_สมเดจพระเทพฯ_8_พ.ย.64.jpg

 ประชมคณะกรรมการใหความชวยเหลอผประส.jpg

ประชมคณะอนกรรมการจดทำแผนพฒนา_จ.มส.10ส.ค.64.jpg

 

ประชมขาว_ประชมอนกรรมการทรพยากรนำ_ครงท_5_2564-1.jpgประชมขาว_ประชมอนกรรมการทรพยากรนำ_ครงท_5_2564.jpg

 ประชมขาว_ประชมอนกรรมการทรพยากรนำ_ครงท_5_2564.jpgประชมคณะกรรมการปองกนหรอยบยงภยพบตกรณฉกเฉน.jpgประชมการขบเคลอนภารกจของกระทรวงเกษตรและสกหกรณป_๒๕๖๔.jpgประชมเตรยมการรบเสดจ_อำเภอแมสะเรยง_สบ.2.jpgประชมเตรยมการรบเสดจ_สมเดจพระเทพฯ_20ต.ค.64.jpgประชมอทกภย_ก.ข.ภ.จ.มส.01_18ต.ค.64.jpgประชมสำรวจพนทเตรยมการรบเสดจฯสมเดจพระเทพ_14ต.ค.64.jpgประชมสรปผลการลงพนทสำรวจเตรยมการรบเสดจพระเทพฯ_15_ต.ค.2564.jpg

 

ประชมคณะทำงานกลนกรองโครงการกอสรางและซอมแซมสงสาธารณประโยชน_6ก.ย.2564.jpgประชมหวหนาสวนราชการจ.มส._23_ก.ย.2564.jpgประชมคณะกรรมการใหความชวยเหลอผประสบภยพบต_ก.ช.ภ.จ.มส.7ก.ย.64.jpgประชมคณะทำงานกลนกรองโครงการกอสรางแ.jpgประชมคณะกรรมการธรรมภบาล_จ.มส._2ก.ย2564.jpgประชมหวหนาสวนราชการจ.มส._26_ส.ค.2564.jpgประชมคณะกรรมการทปรกษาอทยานแหงชาตถำปลา-นำตกผาเสอ_24_ส.ค.2564.jpgประชมคณะอนกรรมการจดทำแผนพฒนา_จ.มส.10ส.ค.6.jpgจตอาสา_27-07-2564.jpg24-12-2561.jpgประชมพจารณาประกาศเขตการใหความชวยเหล.jpgตอนรบ_พลเอก_สรยทธ_จลานนท_4_ม.ค.64ปางคอง.jpgเขารบการฉดวคซนปองกนโควด.jpgขาวโครงการคลนกเกาตรเคลอนท_ในพระราชานเคราะห.jpgประชมเพอขบเคลอนศนยบรการและพฒนาทสงปางตองตามพระราชดำรครงท2_8ก.ค.2564.jpgประชมจดทำแผนงานสนบสนนการบรหารจดการนำ_2ก.ค.2564.jpgฉดวคซนโควด-19_28ม.ย.2564.jpgรวมตอนรบ_พลตรทวศกด_วงคทวทรพย_25ม.ย2564_Page_1.jpgประชมหวหนาสวนราชการจงหวดแมฮองสอน24.ม.ย.2564.jpgประชมคณะอนกรรมกานโยบายทดนจ.มส.23_ก.พ.64.jpgประชมหารอแนวทางการจดทำแนทชอบเขต22.ม.jpgขาวมาตรการปองกนโควด-19_18ม.ย.2564.jpgประชมคณะอนกรรมการพฒนาการเกษตรและสหกร.jpgประชมแผนการสงเสรมการอยรวมกน_สงคม.jpg

ประชมศพก.สบ2_15_พ.ค.64.jpg

ขาวประชมการปองกนวาตภย16.ม.ย.2564.jpgขาวสถาปนา_119ป_11_ม.ย2564_Page_1.jpgประชมภยพบตอำเภอแมสะเรยงสบ.2_Page_1.jpgรวมตอนรบผวาราชการจงหวดแมฮองสอ.jpgประชมคณะกรรมการขบเคลอนนโยบายสำคญและการแกไขปญหาภาคการเกษตร.jpgพธปลอยปลา_เนองในวนเฉลมพระ___ชนมพรรษาพระนางเจา_สทดา_2.jpgเตรยมสถานทปลอยพนธสตวนำ_1ม.ย2564.jpgขาวซอมแซมคลองชลประทาน_1ม.ย.2564.jpgประชมคณะตดตามความคบหนา_อางเกบนำหวยมวงกอนดจาง28_พ.ค2564.jpgประชมเพอรบฟงแนวทางการจดซอจดจาง27_พ.ค256_2.jpgประชมหวหนาสวนราชการ_จ.มส._27_พ.ค256.jpg

 มาตรการเฝาระวงโควด_24_พ.ค.64.jpgขาวกองอำนวยการนำ_19พ.ค2564.jpgขาวเฝาระวง_covid_19_17_พ.ค.2564.jpgประชมคณะทำงานจดนทรรศการวนคลายวนสถาปนากรมชลประทาน.jpgขาว_มาตรการเฝาระวงและปองกนกาะแพรระบาดของ_covid_-19.jpgประชมแผนการสงเสรมการอยรวมกน_สงคมพหวฒนธรรม.jpg

ตอนรบ_พลเอก_สรยทธ_จลานนท_4_ม.ค.64ปางคอ.jpgตอนรบ_พลเอก_สรยทธ_จลานนท_4_ม.ค.64.jpg

ประชมคณะอนกรรมการนำ.jpgโครงการคลนกเกษตรเคลอนท_24_ก.พ.64.jpgตอนรบ_พล.อ.สรยทธ_จลานนท-1.jpg

ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีถวายพระพร

Super User