> กิจกรรมปี พ.ศ.2565

พิธีถวายพระพร_สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ_เจ้าฟ้า.jpgข่าวต้อนรบ_พลเรือเอก_พงษ์เทพ_หนูเทพ_22_ธ.ค.2565.jpgประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ_21_ธ.ค.2565.jpgข่าวประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่.jpgประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอขุนวม_จ.มส.21ธ.ค.65.jpgข่าวลงพื้นที่ให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่_ในพระราชานุเคราะห์.jpgประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่_๑๑๒๕๖๔.jpgข่าวร่วงจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ_จ.มส.30พ.ย.2565.jpgรูปข่าว_ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ_29_พ.ย.2565.jpgประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ_24_พ.ย.๒๕๖๕.jpgร่วมจัดรายการผู้ว่าราชการจ.มส.และหัวหน้าส่วนราชการพอประชาชน_24_พ.ย.65.jpgลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการ_ฝายน้ำยวม_23_พ.ย.2565.jpg_4B259V.JPGร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด_เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง_14_พ.ย.65.jpgประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ_ก.ข.ภ.จ.มส._10_พ.ย.65.jpgประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการขอหน่วยงานต่างๆ_ในพื้นที่โครงการหลวง_9_พ.ย.65.jpgประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการด้านบรรเทาสาธารณภัย_จ.มส_8_พ.ย.2565.jpgลงพื้นที่ต้อนรับ_นายพลากร_สุวรรณรัฐ_3_พ.ย.2565.jpgประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอแม่สะเรียง.3_พ.ย.65.jpgพิธีตั้งศาลพระภูมิ_ศาลเจ้าที่_โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน_2_พ.ย.2565.jpgต้อนรับ_นายพลากร_สุวรรณรัฐ_องคมนตรี_2_พ.ย.65.jpgตอนรบ_นายพลากร_สวรรณรฐ_องคมนตร_2_พ.ย.65.jpgประชมหวหนาสวนราชการ_จ.มส._26_ก.ค.2565.jpgประชมคณะกรมการจงหวดแมฮองสอน_และการป.jpgขาวรวงจดนทรรศการโครงการอนเนองมาจ.jpgประชมหารอการขบเคลอนการพฒนาพนท.jpgประชมการแตงตงคณะกรรมการอำนวยการ_และค.jpgประชมหารอกลนกรองโครงการดานบรรเทาสา.jpgสบ2.ประชมหวหนาสวนราชการ_อ.แมสะเรยง_อ.jpgประชมการบรหารจดการสถานการณอทกภยแล.jpgประชมคณะทำงานปฏบตการปองกน_และแกไข.jpgกจกรรมเนองในวนพระราชทานธงชาตไทย_28_ก.ย.jpgประชมหารอเพอกลนกรองแผนปฎบตการด.jpgประชมคณะทำงานปองกนและแกไขปญหา_วาตภ.jpgประชมคณะกรรมการลมนำสาละวน_23_ก.ย.2565.jpgรวมเสวนาเวทสมชชาเครอขายองคกรชมชน.jpgประชมเพอพจารณาเหนชอบแผนการปองกนแ.jpgประชมหารอคณะทำงานศนยบรการและพฒนาท.jpgประชมคณะขบเคลอนและสนบสนนการดำเนน.jpgประชมคณะทำงานโครงการพฒนาพนทสงแบบ.jpgประชมคณะอนกรรมการนโยบายทดน_จ.มส._คทช._1.jpgอบรมตามโครงการ_ยวชลกร_ร.ร.ชมชนบานผาบอง.jpgประชมคณะกรมการจงหวดแมฮองสอน_และการป.jpg24.jpgประชมเชงปฏบตการเพอทบทวนแผนพฒนาก.jpgขาวลงพนทสำรวจพนท_จดหานำสบบสน.jpgรวมประชมคณะกรรมการขบเคลอนงานดานกา.jpgรวมกจกรรมจตอาสาสรางฝายชะลอนำ_และปล.jpgประชมแกไขปญหา_วาตภย_อทกภย_นำปาไหล.jpgประชมคดคามผลการปฏบตราชการของสวนรา.jpgรวมประชมตดตามผลการดำเนนงาน_ดานการพฒนาแหลงนำในเขตพนทภาคเหนอ_4_ส.ค.65.jpgโครงการคลนกเกษตรเคลอนท_3_ส.ค.65.jpgรวมกจกรรมเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพ.jpgขาวพธปลอยพนธสตวนำ_27_ก.ค.65.jpgประชมแกไขปญหา_วาตภย_อทกภย_นำปาไหลหลาก_และดนโคลนถลม26_ก.ค.65.jpgประชมหวหนาสวนราชการ_จ.มส._26_ก.ค.2565.jpgขาวพธถวายสตยปฏญาณเพอเปนขาราชการทด_25_ก.ค.65.jpgประชมตดตามความคบหนาการปฏบตงานโครงการพฒนาตามพระราชดำร_19_ก.ค.65.jpgประชมคณะอนกรรมการดานการยกระดบคณภาพชวต_12_ก.ค._65.jpgขาวประชมปฐมนเทศ_โครงการสรางการรบรของประชาชน_21_ก.พ.2565.jpgขาวประชมโครงการศกษาสรางการรบรการมสวนรวมของประชาชน_29_ม.ย.65.jpgประชมหวหนาสวนราชการ_จ.มส._29_ม.ย.65.jpgประชมคณะกรรมการลมนำสาละวน_24_ม.ย.2565.jpgประชมคณะอนกรรมการพฒนาการเกษตรและสหกรณระดบจงหวด_23_ม.ย.65.jpgประชมคณะกรรมการเรงรดการใชจายงบประมาณ_พ.ศ.๒๕๖๕__7_ม.ย.2565.jpgขาวประชมสมชชาสขภาพ_จ.มส._16ม.ย.65.jpgขาวพธปดนทรรศการวนคลายวนสถาปนากรมชลประทาน_๑๕_ม.ย.๖๕.jpgโครงการคลนกเกษตรเคลอนท_24_ก.พ.64.jpgจดกจกรรมพฒนา_เนองในวนสถาปนากรมชลประทาน_๑๓_ม.ย.๒๕๖๕.jpgประชมคณะกรรมการเรงรดการใชจายงบประมาณ_พ.ศ.๒๕๖๕__7_ม.ย.2565.jpgประชมตอนรบ_พลเอกประวตร_วงษสวรรณ_13_ม.ย.65.jpg_ZF42D~J.JPGประชมขาราชการประจำเดอน_8_ม.ย.65.jpgประชมขาราชการประจำเดอน_8_ม.ย.65.jpgขาวประชมเตรยมการตอนรบรอนายกรฐมนตร_6_ม.ย.64.jpg_APU1F~Y.JPGขาวประชมคณะทำงานจดงานวนคลายวนสถาปณา_1_ม.ย.65.jpgประชมคณะกรรมการประสานงานขบเคลอนและขยายผลโครงการอนเนองมาจากพระราชดำร_31พ.ค.65.jpgขาวรวมตอนรบคณะ_กปร.30พ.ค.65.jpgขาวรวมกจกรรม_kick_off_วดปางลอ_27พ.ค.65.jpgรวมกจกรรมงานวนถายทอดเทคโนโลยเพอเรมตนฤดกาลผลตใหม_Field_day27_พ.ค.65.jpgขาวรวมงานวนถายทอดเทคโนโลย__26_พ.ค.65.jpgขาวประชมคณะกรมการจงหวดแมฮองสอน_25_พ.ค.65.jpgขาวประชมมอบหมายภารกจ_ตอนรบพลเอก_ประวตร_วงษสวรรณ_24_พ.ค.65.jpgขาวประชมอนกรรมการนโยบายทดน_จ.มส.19_พ.ค.65.jpgประชมคณะกรรมการลมนำสาละวน_18_พ.ค.65.jpgขาวประชมคณะกรรมการพฒนา_ฟนฟและแกไขปญหาแหลงนำ_18_พ.ค.2565.jpgขาวประชมารอเตรยมการตอนรบ_พลเอกประวตร_วงษสววรณ_17พ.ค.65.jpgขาวประชมอนกรรมการทรพยากรนำ_จ.มส.10พ.ค.65.jpgขาวประชมคณะกรรมการแกไขปญหาของกระบวนการประชาชน_ทเปนธรรม_๕_พ.ค.65.jpgตอนรเจาหนาทสวนปลอดภยเขอน_5_พ.ค.65.jpgประชมการบรหารจดการนำองงกรผใชนำชลประทาน.24เม.ย.65.jpgประชมงานดานการเกษตรระดบจงหวด_26เมษายน_65.jpgประชมจดกจกรรมเนองในวนอาสาสมครชลประทาน.25_เม.ย.65.jpgประชมการบรหารจดการนำองงกรผใชนำชลประทาน.24เม.ย.65_-_Copy.jpgประชมคณะอนกรรมการทรพยากรนำ_จ.มส.12_เม.ย.65.jpgขาวรวมพธปลอยพนธสตวนำ_31_ม.ค.2565.jpgโครงการคลนกเกษตรเคลอนท_24_ก.พ.64_Large.pngประชมหวหนาสวนราชการจ.มส._๓๐ม.ค.2565.jpgตอนรบคณะกรรมการตรวจสอบคณภาพนำ_30_ม.ค.65.jpgขาวประชมคณะะกรรมการธรรมาภบาล_จ.มส.นอกรอบ_ครงท2_17ม.ค.65.jpgประชมหวหนาฝายขาราชการโครงการชลประทานแมฮองสอน_15ม.ค.65.jpgประชมคณะกรรมการตดตามเรงรดการใชจายงบประมาณ_ป_2565_10_ม.ค.2565.jpgประชมตดตามการดำเนนงานและรบฟงความคดเหน_4ม.ค.2565.jpg_LKNZC~G.JPGรวมประชมรบฟงความคดเหนภาคเหนอตอนบน_๑_25ก.พ.2565.jpgประชมตอนรบ_พลเอก_สรยทธ_จลานนท_25_ก.พ.2565.jpgขาวประชมตอนรบ_พลเอก_สรยทธ_จลานนท_24_ก.พ.2565.docx.jpgรปขาว_ประชมหวหนาสวนราชการ_23_ก.พ.2565.jpgขาวประชมปฐมนเทศ_โครงการสรางการรบรของประชาชน_21_ก.พ.2565.jpgขาว_ตอนรบ_พลเอก_นอพนธ_ภารญนตย_18_ก.พ.2565.jpgรวมตอนรบพลเอก_นพนธ_ภารญนตย_17_ก.พ2565.jpgประชมเตรยมความพรอมโครงการสมาชกวฒสภาพบปะประชาชนในพนท_จ.มส._8_ก.พ.2565.jpgประชมเตรยมความพรอมจดนทรรศการวนคลายวนสถาปณากรมชลประทานครบรอยปท_120_2_ม.ค2565.jpgประชมตดตามการดำเนนงานและรบฟงความคดเหน_4ม.ค.2565.jpgรวมประชมรบฟงความคดเหนภาคเหนอตอนบน_๑_25ก.พ.2565.jpgประชมตอนรบ_พลเอก_สรยทธ_จลานนท_25_ก.พ.2565.jpgขาวประชมตอนรบ_พลเอก_สรยทธ_จลานนท_24_ก.พ.2565.docx.jpgรปขาว_ประชมหวหนาสวนราชการ_23_ก.พ.2565.jpgขาวประชมปฐมนเทศ_โครงการสรางการรบรของประชาชน_21_ก.พ.2565.jpg

 

ขาว_ตอนรบ_พลเอก_นอพนธ_ภารญนตย_18_ก.พ.2565.jpg

 

 

รวมตอนรบพลเอก_นพนธ_ภารญนตย_17_ก.พ2565.jpgประชมเตรยมความพรอมโครงการสมาชกวฒสภาพบปะประชาชนในพนท_จ.มส._8_ก.พ.2565.jpg

 

ประชมชแจงการเกบแบบสอบถามและผลสมฤทธ_๒_ก.พ.๒๕๖๕.jpg

รปขาว_ประชมหวหนาสวนราชการ_อ.แมสะเรยง_2_ก.พ.2565.jpg

รวมตอนรบผวาราชการจงหวดแมฮองสอน_๒_ก.พ2565.jpgขาว_ประชมหวหนาสวนราชการ_27_ม.ค.2565.jpgประชมคณะกรรมการขบเคลอนโครงการอนเนองมาจากพระราชดำร_จ.มส.26.ม.ค.2565.jpg

ประชมขาว_ประชมอนกรรมการทรพยากรนำ_ครงท_1_2565.jpg

 

 ขาวเขาพบ_ผวาราชการจงหวดแมฮองสอน_๑๙_ม.ค.2565.jpg

_Z18D7~4.JPGตอนรบ_นายพลากร_สวรรณรฐ_ฐานปฏบตการปายสองแง_อ.ปาย_19_ม.ค.2565.jpg

ประชมการมอบแนวทางการปฏบตราชการองผวาราชกาจงหวดแมฮองสอน_17_ม.ค.2564_Large.pngขาวลงพนทใหบรการโครงการคลนกเกษตรเคลอนท_ในพระราชานเคราะห.jpgขาวรบเสดจสมเดจพระเทพฯ_13_ม.ค.2565.jpgขาวรบเสดจสมเดจพระเทพฯ_11_ม.ค.2565.jpg

ขาวรบเสดจพระเทพฯ_10_มค.2565.jpg

 

 ขาวมาตรการตรวจคดกรองโควด__ATK_๑๐_ม.ค.๒๕๖๕.jpg

 ประชมเตรยมการรบเสดจพระเทพฯ_๗_ม.ค._256๔_Large.png

Super User