> กิจกรรมปี พ.ศ.2566

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่_26_พ.ค.66.jpgประชุมกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอ.jpgวมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต.jpgร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโคร.jpgประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วาตภัย.jpgลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ_ฝ่ายน้ำยวม_24_พ.jpgประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ส.jpgร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่.jpgประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม_ตลาด.jpgข่าวร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือเ.jpgข่าวประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สู.jpgข่าวร่วมกิจกรรมผ้าป่าต้นไม้_ปลูกต้นไม้_17_พ.jpgประชุมเชิงปฏิบัติการ_Work_shop_เพื่อจัดทำเป้าห.jpgข่าวร่วมกิจกรรม_สรุปการบริหารจัดการน้ำฤด.jpgข่าวประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ.jpgประชุมชี้แจงระหว่างงานก่อสร้างและประชาส.jpgข่าวประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหว.jpgข่าวประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาความ.jpgประชุมหัวหน้าส่วนราชการ_จ.มส._30_มี.ค.2566.jpgข่าวร่วมประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจ.jpgประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน24มี.ค.2566.jpgข่าวประชุมติดตามและหารือเรื่องการกำจัดส.jpgข่าวประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน_23_มี.ค.6.jpgประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่า.jpgข่าวประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่ง.jpgประชุมสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดแม่อ่องส.jpgข่าวประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด_16_ม.jpgข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ_บ้านห้วยแห้ง_13_มี.ค.66.jpgข่าวประชุมมหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือร.jpgลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า_โครงการป-2.jpgเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ_เพิ่อเพิ่มศ.jpgลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า_โครงการป.jpg11.jpgประชุมต้อนรับ_พลเอก_สุรยุทธ์_จุลานนท์_2_มี.ค.jpgข่าวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือแน.jpgข่าวประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน_28_ก.พ.jpg19.jpg18.jpg17.jpg16-1.jpg16.jpg15-1.jpg15.jpg14.jpg10.jpg8-2.jpg8-1.jpg8.jpg3.jpgประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอ.jpgข่าวประชุมข้าราชการ_ลูกจ้างประจำ_พนักงานร.jpgประชุมหัวหน้าส่วนราชการ_จ.มส._26_ก.ค.2565.jpgประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอ

ข่าวกิจกรรมจิตอาสา_สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ_เจ.jpgประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.มส. ๕ ธ.ค.2566

Super User