^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 ***ชมสารคดีเพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมและแหล่งท่องเทียวเรื่องเส้นทางรักคลิกที่นี่

ข่าวสารชลประทานแม่ฮ่องสอน

 fn1
ประกาศเจตจำนงสุจิตในการบริหาร 

8 ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 Kick of พร้อมกันตำบลละ 1 หมู่บ้าน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 Kick of พร้อมกันตำบลละ 1 หมู่บ้าน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2018-02-21 13:00:00)
5 ลงพื้นที่จัดเวทีครั้งที่ 1 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านห้วยงู.. 
วันที่ 12 มีนาคม 2561

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมลงพื้นที่กับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จัดเวทีครั้งที่ 1 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยงู หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนupdate(2018-03-08 15:00:00)
4 ลงพื้นที่จัดเวทีครั้งที่ 1 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านทุ่งแล้ง.. 
วันที่ 12 มีนาคม 2561

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมลงพื้นที่กับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จัดเวทีครั้งที่ 1 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ณ ศาลาวัดทุ่งแล้ง บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนupdate(2018-03-07 16:00:00)ดู
8 ลงพื้นที่จัดเวทีครั้งที่ 1 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านหนองตอง.. 
วันที่ 12 มีนาคม 2561

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมลงพื้นที่กับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จัดเวทีครั้งที่ 1 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองตอง หมู่ที่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2018-03-05 16:00:00)

ข่าวสารและกิจกรรมย้อนหลัง

-ปี 2561 - ปี 2560 - ปี 2559  -ปี 2558

 

ผู้อำนวยการโครงการฯ

kch1
นายกตัญญู  ใจชื้น
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

กลุ่มผู้ใช้น้ำ

- อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
- อำเภอปาย
- อำเภอปางมะผ้า
- อำเภอขุนยวม
- อำเภอแม่ลาน้อย
- อำเภอแม่สะเรียง
   ฝายน้ำยวม
- อำเภอสบเมย

เกียวกับกรม

pvvvapst-cpban05ban07cholsarndoc-ridicmsinfocenterkmcentertprocurementwaterridbidweir-manualth-egifbook

 

 

GIS รายงานสถานการณ์น้ำ