^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

***ชมสารคดีเพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมและแหล่งท่องเทียวเรื่องเส้นทางรักคลิกที่นี่

 

-ปี 2561 - ปี 2560 - ปี 2559  -ปี 2558ข่าวสารและกิจกรรมย้อนหลัง

 

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้.. 
วันที่ 15 สิงหาคม 2562

วันที่ 14 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 9/2562 ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะฯ ได้เดินทางติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการฝายปางหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตของนายจำรัส วิจิตร ราษฎรบ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายปางหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ update(2019-08-16 14:31:44)ดู(12)ครั้ง 

 

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์พัฒนาลำน้ำปุ๊ “โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำ”.. 
วันที่ 1 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ นายปฎิพล รอดบุญฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์พัฒนาลำน้ำปุ๊ “โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำ” ณ สวนหย่อมข้างสะพานขัวแดง (ข้างโรงแรมบ้านร่มไม้) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2019-08-16 14:16:11)ดู(6)ครั้ง 

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” .. 
วันที่ 20 มิถุนายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ“อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ณ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนupdate(2019-06-21 08:58:27)ดู(0)ครั้ง 

 

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day) .. 
วันที่ 19 มิถุนายน 2562

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day) โดยให้ความรู้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน เรื่อง ระบบผลิต เปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2019-06-21 08:58:04)ดู(4)ครั้ง 

 

รวมใจผู้ใช้น้ำร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานอันเนี่องมาจากพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง .. 
วันที่ 5 มิถุนายน 2562

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 1๐.00 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณ อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี กลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง เจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน update(2019-06-06 11:02:29)ดู(8)ครั้ง 

 

เข้าร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”.. 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน และ นายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” (ครั้งที่ 8) ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการและผนึกกำลัง นำบริการของรัฐ ไปสู่ประชาชนยังหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และหมู่บ้านพื้นที่โดยรอบ update(2019-05-22 15:16:50)ดู(55)ครั้ง 

 

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนร่วมลงนามถวายพระพร.. 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าที่ทำการสำนักงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว update(2019-05-07 11:34:51)ดู(36)ครั้ง

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562.. 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายชัยมงคล ณ สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวupdate(2019-05-07 11:35:24)ดู(45)ครั้ง 

ข้อมูลการลงเวลางาน

รายงานสรุปการลงเวลา
ข้อมูลการลงเวลา

scan1

เกียวกับกรม

pvvvapst-cpban05ban07cholsarndoc-ridicmsinfocenterkmcentertprocurementwaterridbidweir-manualth-egifbook

 

 

กลุ่มผู้ใช้น้ำ

- อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
- อำเภอปาย
- อำเภอปางมะผ้า
- อำเภอขุนยวม
- อำเภอแม่ลาน้อย
- อำเภอแม่สะเรียง
   ฝายน้ำยวม
- อำเภอสบเมย

GIS รายงานสถานการณ์น้ำ