^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

***ชมสารคดีเพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมและแหล่งท่องเทียวเรื่องเส้นทางรักคลิกที่นี่

 

-ปี 2561 - ปี 2560 - ปี 2559  -ปี 2558ข่าวสารและกิจกรรมย้อนหลัง

 

รวมใจผู้ใช้น้ำร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานอันเนี่องมาจากพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง .. 
วันที่ 5 มิถุนายน 2562

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 1๐.00 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณ อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี กลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง เจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน update(2019-06-06 11:02:29)ดู(0)ครั้ง 

 

เข้าร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”.. 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน และ นายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” (ครั้งที่ 8) ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการและผนึกกำลัง นำบริการของรัฐ ไปสู่ประชาชนยังหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และหมู่บ้านพื้นที่โดยรอบ update(2019-05-22 15:16:50)ดู(49)ครั้ง 

 

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนร่วมลงนามถวายพระพร.. 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าที่ทำการสำนักงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว update(2019-05-07 11:34:51)ดู(33)ครั้ง

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562.. 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายชัยมงคล ณ สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวupdate(2019-05-07 11:35:24)ดู(41)ครั้ง 

 

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน Kickoff รวมใจผู้ใช้น้ำร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนี่องมาจากพระราชดำริ ณ. ฝายปู่ปุ๊ด อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่.. 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมเปิดตัว(Kick off) โครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่บริเวณ ฝายปู่ปุ๊ด อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี กลุ่มผู้ใช้น้ำจากฝายปู่ปุ๊ด กลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม จำนวน 220 คนupdate(2019-05-07 10:01:47)ดู(60)ครั้ง 

 

จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ .. 
วันที่ 17 เมษายน 2562

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มให้บริการระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2562 update(2019-04-26 16:38:09)ดู(24)ครั้ง

ข้อมูลการลงเวลางาน

รายงานสรุปการลงเวลา
ข้อมูลการลงเวลา

scan1

เกียวกับกรม

pvvvapst-cpban05ban07cholsarndoc-ridicmsinfocenterkmcentertprocurementwaterridbidweir-manualth-egifbook

 

 

กลุ่มผู้ใช้น้ำ

- อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
- อำเภอปาย
- อำเภอปางมะผ้า
- อำเภอขุนยวม
- อำเภอแม่ลาน้อย
- อำเภอแม่สะเรียง
   ฝายน้ำยวม
- อำเภอสบเมย

GIS รายงานสถานการณ์น้ำ